HỘI LHPN CƠ SỞ HUYỆN MAI SƠN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, BA SẠCH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

HỘI LHPN CƠ SỞ HUYỆN MAI SƠN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, BA SẠCH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

06/09/2023

HỘI LHPN CƠ SỞ HUYỆN MAI SƠN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, BA SẠCH” GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Xem thêm