Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị cho phụ nữ tham gia hợp tác xã và phụ nữ nghèo

Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị cho phụ nữ tham gia hợp tác xã và phụ nữ nghèo

      Trong 4 ngày (từ 28 đến 31/3), với Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Trung ương Hội LHPN Việt nam phối hợp  tổ chức tập huấn nâng cao năng lực trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị cho 160 học viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý và phụ nữ nghèo về phát triển kinh tế tập thể và hộ gia đình.
      Các học viên lớp nâng cao năng lực cho Ban quản lý Hợp tác xã/Tổ hợp tác được tiếp thu kiến thức về: Củng cố, hỗ trợ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Phát triển kinh tế thị trường, tạo việc làm ổn định cho thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác tại các vùng khó khăn, miền núi, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật thuộc Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Quy trình và thủ tục đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính trong hợp tác xã. Kỹ năng bán hàng, marketing online. Hướng dẫn kết nối thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất...
      Học viên lớp nâng cao năng lực trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị được hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn theo hương VietGAP, Global Gap và định hướng tham gia các mô hình giảm nghèo theo chuỗi giá trị, mô hình sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị; Tư vấn quản lý tiêu thị nông sản, kiến thức về quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất và hướng dẫn quy trình xây dựng, nhân rộng mô hình sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị.
      Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tập trung liên kết thành chuỗi giá trị; nhạy bén với nhu cầu thị trường để có chiến lược phát triển bền vững cho sản phẩm của HTX, THT, góp phần tạo hiệu quả trong sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương./.
Thu Hà
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan