Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

      Ngày 14/02/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023 cho 50 học viên là Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, Chi hội phó các Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn.
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

      Trong thời gian 05 ngày (từ ngày 14/02 đến 18/02) các học viên là sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đói với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở... Qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm kiến thức và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở; từ đó, góp phần vận động các hội viên phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.
Trần Thị An - PCT Hội LHPN Quỳnh Nhai

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan