Vai trò và sự đóng góp của phụ nữ qua các thời kỳ

Vai trò và sự đóng góp của phụ nữ qua các thời kỳ

       Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm như: Bà Trưng, Bà Triệu; Bùi Thị Xuân…
Dưới chế độ thuộc địa, nửa phong kiến, tầng lớp phụ nữ Việt Nam bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất. Khát vọng giải phóng dân tộc cũng vì thế mà sôi sục trong tâm trí phụ nữ. Những ngày đầu chống Pháp, rất nhiều phụ nữ đã tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế… Các tổ chức như Công hội đỏ, Nông hội đỏ thu hút rất nhiều chị em phụ nữ tham gia. Tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội cũng có nhiều chị em là cán bộ cốt cán.
       Ngay từ năm 1927, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã đứng ra họp mặt các chị em có cùng chí hướng cứu nước thành nhóm phụ nữ. Tuy nhiên, nhóm này hoạt động sơ khai, chưa có chính cương và điều lệ. Dù vậy, hàng tháng nhóm này đều tổ chức các buổi hội thảo để tìm ra con đường giải phóng phụ nữ. Năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh lên cao, có tới gần 13 ngàn phụ nữ tham gia cùng nhân dân đấu tranh, thành lập chính quyền.
       Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng ghi rõ: “Nam nữ bình quyền”. Đảng đã đề cao phụ nữ và coi phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng. Đảng đề ra nhiệm vụ phải giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng phụ nữ. Đảng cũng đặt nhiệm vụ quan trọng là phải thành lập tổ chức riêng để các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động.
       Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Án nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị về Phụ nữ vận động, trong đó nhấn mạnh: “muốn thâu phục cho được hết thảy các phần tử phụ nữ thì ngoài sự cộng tác trong phụ nữ công nông ra, Đảng lại còn phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ “Phụ nữ hiệp hội”, mục đích là để mưu quyền lợi cho phụ nữ, làm cho phụ nữ được triệt để giải phóng”. 
       Năm 1930 Hội Phụ nữ phản đế (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) ra đời, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia vào cao trào đấu tranh cách mạng. Tổ chức đã tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế, đòi cải thiện đời sống, chống áp bức của đế quốc phong kiến. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng, Đảng ta chỉ rõ: nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì Cách mạng mới chỉ là một nửa.
       Trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước, phụ nữ nước ta có nhiều đóng góp quan trọng. Hội hiệp phụ nữ Việt Nam đã được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao vàng. Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ nói trên đến các Nghị quyết của Đảng nói về công tác vận động phụ nữ, cũng như qua các bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đều gắn liền sự nghiệp giải phóng phụ nữ và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng.
       Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ có những tên gọi cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1936), Hội phụ nữ dân chủ (1936-1939), Hội phụ nữ phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941- 19/10/1946). Ngày 20 tháng 10 năm 1946, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chính thức được thành lập gồm nhiều đoàn thể phụ nữ trong đó Đoàn Phụ nữ Cứu quốc là tổ chức trụ cột, lãnh đạo phong trào phụ nữ trong cả nước (từ 20.10.1946 đến nay là Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của phụ nữ Việt Nam.
       Trong 1 kỳ Đại hội thì Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của tổ chức Hội, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam” sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
       Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.
       Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
       Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Căn cứ Tờ trình số 17-TTr/ĐCT ngày 31/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam ngày 15/10/2010, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 382-TB/TW về công nhận ngày 20-10 là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”, từ đó ngày 20.10 hằng năm là Ngày của Phụ nữ Việt Nam.
       Trải qua 89 mùa thu, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu với những cống hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc…Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện…Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất nước. Họ xứng đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Những truyền thống, bản sắc tốt đẹp đó đã được các thế hệ phụ nữ Việt Nam kế thừa và phát huy. Có thể nói, đây không chỉ là niềm tự hào của riêng phụ nữ Việt Nam mà còn là một thứ tài sản qúy báu của cả dân.
       Cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước 89 năm qua, phụ nữ các dân tộc Sơn La qua các thời kỳ cách mạng đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển của tỉnh Sơn La nói riêng.
        Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh luôn rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội mà Nghị quyết đã đề ra, tiêu biểu là sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Hội phụ nữ các cấp, các chỉ tiêu đại hội đã cơ bản đạt và vượt mức chỉ tiêu; nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, mô hình sinh kế ngày một hoạt động hiệu quả và nhân rộng; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới và chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân. Tích cực tham gia phát triển kinh tế và văn hoá - xã hội, luôn năng động sáng tạo trong cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tham gia công tác lãnh đạo và quản lý; xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của Hội; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh biên giới, cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
       Hướng tới kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng thành lập Hội, như tổ chức các Hội thảo về “Vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, gắn với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 – 2025”; Hội thảo về tập hợp thu hút hội viên; Hội thi “Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi” năm 2019 và nhiều hoạt động khác nhằm thu hút hội viên, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức trong phát triển kinh tế, kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng và tổ chức hoạt động Hội./.
 Bình An

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan