HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUỲNH NHAI MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI

Ngày 21/7/2019, Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Công tác Hội phụ nữ năm 2019.


 
       Thời gian học 5 ngày từ ngày 21-25/ 7/2019 cho 50 chi hội trưởng, chi hội phó và Hội viên nòng cốt các chi hội thuộc Hội LHPN 11 xã. Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên đã triển khai các nội dung: quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp hội viên;  Kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể; Kỹ năng xử lý điểm nóng, dư luận xã hội để phát huy vai trò Hội Phụ nữ trong thời gian tới… Đồng thời các học viên đã tham gia thực hành kỹ năng tuyên truyền và giải quyết 01 số tình huống thường xảy ra tại cơ sở Hội.
       Qua lớp bồi dưỡng nhằm phát huy vai trò của cán bộ Hội trong việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, kỹ năng tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt xây dựng những mô hình hoạt động phong phú để thu hút chị em sinh hoạt Hội, vấn đề thu hút tập hợp hội viên theo Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra với mục đích xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng./.
 
Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan