Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2022

Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2022

       Thực hiện chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 84/KH-BTV ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tổ chức hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2022. Ngày 06/7/2022, tại Khách sạn Hoa Hồng, Thành phố Sơn La, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền và Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 80 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng trên địa bàn tỉnh.
       Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác nhân quyền và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh trong tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên phụ nữ, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, “đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.
       Tại Hội nghị, đồng chí Quàng Thị Vân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh đã chuyển tải đến các đại biểu, học viên một số chuyên đề trọng tâm: tình hình và các hoạt động thông tin, tuyên truyền công tác đối ngoại, tuyên truyền về những thành tựu về đảm bảo nhân quyền ở Việt Nam và tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác nhân quyền ở Sơn La; quán triệt nội dung Kết luận số 519-KL/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 519-KL/TU về thực hiện Thông báo số 46-TB/TW ngày 06/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới; hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và niềm núi giai đoạn 2021 – 2030; triển khai chủ trương, chính sách pháp luật, chương trình liên quan tới công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới...
       Bế mạc Hội nghị, Thường trực Hội LHPN tỉnh mong muốn học viên sẽ vận dụng hiệu quả các kiến thức, thông tin về công tác nhân quyền, vì sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội, tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng về quyền con người và đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai công tác nhân quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.
Hồng Nhung

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan