Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong công tác tham mưu phát triển đảng viên nữ

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

       Thời gian qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong công tác tham mưu cho cấp ủy Ðảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác phát triển đảng viên nữ.
Xã hội ngày càng phát triển, công tác phụ nữ nói chung, phát triển đảng viên nữ nói riêng đang đứng trước những thuận lợi cơ bản đó là: nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phụ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ đã ngày càng được nâng lên rõ rệt; phụ nữ có nhiều cơ hội được học tập, nâng cao kiến thức, tiếp cận thành tựu khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, được phát huy tài năng, cống hiến cho đất nước.
       Trong những năm qua, Sơn La đã triển khai thực hiện tốt việc cụ thể hoá chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên nữ.Với tinh thần xây dựng Đảng vững mạnh phải bắt đầu từ mỗi đảng viên, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tính đến 30/8/2019, số lượng đảng viên nữ trên địa bàn toàn tỉnh là 29.158, chiếm 33,16% so với tổng số đảng viên, trong đó có 16.651 đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số.
       Số lượng và chất lượng đảng viên tăng lên đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo công tác bình đẳng giới của tỉnh.
       Có được những kết quả đó cho thấy sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với công tác phát triển đảng viên nữ; kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Đảng trong mỗi nhiệm kỳ, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác phụ nữ, phát triển đảng viên nữ. Công tác cán bộ nữ, quy hoạch, tạo nguồn, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo, các lớp bồi dưỡng tại tỉnh, Trung ương được quan tâm; các cấp ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bồi dưỡng cho những quần chúng ưu tú xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được kết nạp Đảng; tích cực vận động, quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác xã hội, hoạt động tập thể, phong trào thi đua lao động, sản xuất, trong đó nhiều phong trào thi đua ở cơ sở có sự tham gia của các đảng viên nữ đã cho thấy hiệu quả tích cực, tác động mạnh mẽ đến công tác tuyên truyền làm thay đổi tập quán lạc hậu, tư tưởng trọng nam khinh nữ trên địa bàn tỉnh.
        Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ban hành Chương trình số 247/CTr-PN, Kế hoạch 246/KH-PN ngày 22/8/2007 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch hành động số 168/KH-BTV ngày 07/6/2018 về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; ngày 21/8/2013, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 90/CTr-PN về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo các cấp Hội phụ nữ xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, đoàn kết hội viên, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, phát huy vai trò của hội viên, phát triển hội viên, phát triển đảng viên nữ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép việc thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ với Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt kết quả thiết thực.
       Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu của chương trình hành động quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ của Chính phủ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.
       Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cấp Hội đã chủ động phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ nữ; chú trọng đối tượng nữ trẻ, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp và giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ tham gia quản lý các cấp, từ đó để cán bộ, đảng viên nữ phấn đấu phát huy và khẳng định vai trò, uy tín của chị em trước quần chúng, làm gương cho chị em học tập.
        Trong thời gian tới, để tiếp tục tham mưu có hiệu quả công tác phát triển đảng viên nữ cho cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp xác định cần triển khai thực hiện một số giải pháp:  
Thứ nhất, các cấp Hội phụ nữ cần tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ và giới thiệu quần chúng là phụ nữ  ưu tú cho Đảng; chú trọng công tác phát triển tổ chức Hội; đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp các đối tượng phụ nữ; sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp.
       Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống vẻ vang của Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, có chính sách phù hợp theo hướng phát huy vai trò và hỗ trợ phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động xã hội, qua đó phát hiện, bồi dưỡng để các quần chúng ưu tú nỗ lực rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nắm bắt và có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên...
       Thứ ba, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X), Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đối với công tác tác phát triển đảng viên nữ.
       Thứ tư, đẩy mạnh mọi mặt về công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ, phát triển đảng viên nữ, vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục tư tưởng, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để quần chúng phấn đấu vào Đảng.
       Cuối cùng, phát huy vai trò của Hội trong chủ trì, phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, công tác phát triển đảng viên nữ, đưa thành nội dung kiểm tra, tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm của Hội; tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ và bình đẳng giới theo tinh thần chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới./.
Hồng Nhung
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan