Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021

Tin hoạt động: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021

       Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo ngày càng được quan tâm, đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Thực hiện Kế hoạch số 392/KH-BTV ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức lớp tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021. Ngày 24 và 26/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đã tổ chức 02 lớp tập huấn về công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021 cho các chị là cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, các chị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn cho 120 chị.
        Nhằm mục đích tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình hiện nay. Các đồng chí giảng viên là Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cung cấp thông tin, gồm 5 chuyên đề: (1) Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và tỉnh Sơn La trong tình hình hiện nay; (2) Công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; (3) Công tác tập hợp và quản lý hội viên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo; (4) Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và hướng dẫn xây dựng các mô hình phụ nữ dân tộc, tôn giáo phát triển kinh tế; (5) Kỹ năng xử lý tình huống trong công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo.
       Tập trung nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội, nâng cao hiệu quả các mô hình thu hút hội viên, triển khai các hoạt động Hội đến phụ nữ trên địa bàn; cung cấp tài liệu sinh hoạt, trang bị tủ sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo. Tập trung hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm hai chiều. Phát huy vai trò của phụ nữ dân tộc, tôn giáo, nhất là vai trò của người cốt cán và người tiêu biểu các dân tộc, tôn giáo trong vận động, đoàn kết phụ nữ dân tộc, tôn giáo và phụ nữ có đạo./.
Dương Thúy

Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan