CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH SƠN LA THỰC HIỆN TỐT CHỈ THỊ 21-CT/TW NGÀY 26/3/2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2020

Trong những năm gần đây tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung có nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động của tội phạm ma túy thường có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng tại các tỉnh có cửa khẩu, có đường biên giới, do các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài.

       Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tỉnh có 274 km đường biên giới giáp với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Nhiều năm qua, tình hình buôn bán vận chuyển ma túy ở đây luôn là điểm nóng của toàn quốc. Tệ nạn ma túy diễn biến có chiều hướng ngày càng phức tạp, tấn công mạnh vào các gia đình. Điều đáng lo ngại nhất là một bộ phận không nhỏ phụ nữ trở thành nạn nhân, trong đó một số người tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.
       Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo công tác phòng chống ma túy, nhiều chính sách được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa phương, đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan nên việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị cơ bản thuận lợi, đặc biệt trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
       Hội LHPN tỉnh đã làm tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, của tỉnh, của Hội về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trọng tâm là: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95/KL-TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chương trình phòng chống ma túy (giai đoạn 2016 – 2020); Kết luận số 03-KL/TU ngày 7/01/2006, Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 8/4/2008, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/3/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 24/6/2015 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2015 - 2020… gắn với chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ của Hội.  
       Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ Sơn La tiếp tục phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017-2020. Chương trình phối hợp đã từng bước nâng cao ý thức pháp luật và nhận thức của nhân dân nói chung, của hội viên phụ nữ nói riêng về tác hại của tệ nạn xã hội; đề cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, duy trì và phát triển phong trào ở địa phương, phát huy vai trò quan trọng mang tính đặc thù của Hội trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng được nhiều tổ chức, mô hình, câu lạc bộ thể hiện sự năng động, sáng tạo của các cấp Hội đối với các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình, tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Hội LHPN tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và nhân rộng được: 275 mô hình câu lạc bộ mang các tên gọi khác nhau như: Câu lạc bộ “Đồng cảm”, CLB ”Chia sẻ”, CLB “Phòng chống ma tuý, HIV/AIDS”, CLB “Phòng chống ma tuý từ gia đình”, CLB “Chi hội phụ nữ không có hội viên, chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”, CLB  Chi hội phụ nữ giúp đỡ hội viên, chồng, con cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai”,Câu lạc bộ “Hạnh phúc” CLB phụ nữ với pháp luật”,CLB “địa chỉ tin cậy”...
       Chủ động phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực đó là: Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em gia đình khó khăn; hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ là phụ nữ nghèo dưới nhiều hình thức như: cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi.
       Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, phối hợp thực hiện  phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy. Thông qua các hội thi, sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ phụ nữ, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên về Luật phòng, chống ma túy, các kiến thức, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống ma túy… Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa các điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, các đường dây, đối tượng vận chuyển ma túy hoạt động trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đặc biệt hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 03 lớp truyền thông cho 540 chị em hội viên phụ nữ về công tác phòng chống ma túy tại các huyện Thuận Châu, Mường La, Sông Mã.
       Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ:Phụ nữ tự tin” và câu lạc bộ Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập công đồng”. Chỉ đạo xây dựng và duy trì các cơ sở Hội “4 không” về ma túy gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, xã, phường, trường học, đơn vị không có tệ nạn ma tuý. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường lồng ghép tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Thường xuyên nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong hệ thống Hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Thường xuyên rà soát, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; khen thưởng động viên, biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy./.
Hồng Nhung
 
Gửi ý kiến về bài viết cho chúng tôi
Tin liên quan